Algemene Voorwaarden Uitzenden Eurostar25 Belgium bvba

Algemene Voorwaarden Uitzenden

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl de wet van 24 juli 1987 betreffende tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de cao’s van PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken.

2. De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en EuroStar25 Belgium en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

3. Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikel 20 – gelden eveneens van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan EuroStar25 Belgium en EuroStar25 Belgium kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van de 14/7/1999, mag EuroStar25 Belgium de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie-relevante criteria te formuleren.

5. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan EuroStar25 Belgium. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend voor het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.Zonder exhaustief te zijn is dit zeker aan de orde in volgende gevallen:

a. aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie;

b. aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van de premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;

c. aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluatie, het medische toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;

d. aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;

e. aangaande een eventueel arbeidsongeval

f. aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;

g. aangaande de laattijdige aanwezigheid of afwezigheid van de uitzendkrachten;

h. aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.

6. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen ivm het terwerkstellen van uitzendkrachten.

7. EuroStar25 Belgium is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkrachten.

8. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van EuroStar25 Belgium in geval van tijdelijke werkloosheid in zijn onderneming. In voorkomend geval moet de gebruiker EuroStar25 Belgium hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Eurostar25 Belgium aan de gebruiker

9. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en beschermin van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, ondermeer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid etc.

10. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden betrokkene schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Eurostar25 Belgium is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Eurostar25 Belgium is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van meteriaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. Eurostar25 Belgium is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in geld of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan.

11. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/7/1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Verzekeringen en andere voordelen worden niet als looncomponent beschouwd. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan Eurostar25 Belgium. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

12. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan Eurostar25 Belgium over te maken. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, herstelling en het behoud in de normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan werd afgesloten met Eurostar25 Belgium.

13. Ingeval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Eurostar25 Belgium verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van een ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

14. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hiervan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van Eurostar25 Belgium kunnen inroepen en zal Eurostar25 Belgium de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.

15. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestatie’s en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren, na afloop van de prestatie’s, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Eurostar25 Belgium geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of electronische wijze worden doorgegeven aan Eurostar25 Belgium, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

16. De facturatie gebeurt op basis van

a. De prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op electronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen enz, waar de uitzendkracht ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.

b. De overeengekomen coëfficient en/of het overeengekomen tarief: deze coëfficient en/of dit tarief worden door Eurostar25 Belgium eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door Eurostar25 Belgium eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge de indexatie’s van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.

c. De andere schriftelijke prijsafspraken: verhoogd met de toepasselijke BTW.

17. Alle klachten betreffende de facturen moeten Eurostar25 Belgium binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

18. De facturen van Eurostar25 Belgium zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een interestvoet, overeenkomstig het jaargemiddelde van de EURIBOR (Euro Interbank Offert Trade) van het voorgaande jaar, vermeerderd met 3%. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro. De wissels van Eurostar25 Belgium brengen hierin geen enkele afwijking mee en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra Eurostar25 Belgium moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de gebruiker. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit lastens de gebruiker, komen de door Eurostar25 Belgium toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar. De uitzendkracht is niet gemachtigd de facturen te innen.

19. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede ingeval van wanbetaling, heeft EuroStar25 Belgium het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken.

20. In geval van voortijdige afwerving:

Indien de gebruiker voor het einde van een minimumperiode van 4 maanden terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbedrijf, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 20% van het brutto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en EuroStar25 Belgium dat de schade, geleden door het uitzend-bureau, ondermeer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificatie’s evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van EuroStar25 Belgium om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, en een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 4 maanden verstreken zijn.

De verbruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:

  • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht
  • Het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor)
  • Het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven
  • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht of een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, Hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek.

Wordt verstaan onder uitzendkracht:

  • De door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker.
  • De kandidaat-uitzendkracht die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker

Wordt verstaan onder brutto-jaarloon van de uitzendkracht

  • Indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende loon maal het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week maal 4.33 maal 13.92.
  • Indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) maal het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week maal 4.33 maal 13.92.

21. Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige afwerving: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan EuroStar25 Belgium een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die EuroStar25 Belgium zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de gebruiker en EuroStar25 Belgium ten gevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of tengevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. EuroStar25 Belgium behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

22. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.

23. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de hoofdzetel van EuroStar25 Belgium bevoegd.